Regulamin DAJESZ.COM.PL

 

§ 1

Definicje        

 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. "Portal"- portal internetowy "dajesz.com.pl" dostępny pod adresem www.dajesz.com.pl,
 2. "Stowarzyszenie" – Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jastrzębiej 29, 35-207 Rzeszów, wpisana do rejestru stowarzyszeń nr KRS 0000760013, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5170395997, REGON 381917306;
 3. "Regulamin" - niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Stowarzyszenia,
 4. "Użytkownik" - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Stowarzyszenie,
 5. "Partner" - Użytkownik będący fundacją lub posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem; niebędący ww. fundacją lub stowarzyszeniem Użytkownik posiadający status organizacji kościelnej, działającej na podstawie jednego z aktów prawnych regulujących stosunek państwa polskiego do kościołów lub związków wyznaniowych; a także klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Stowarzyszenie, pod warunkiem dokonania przez Stowarzyszenie pozytywnej weryfikacji; a także każdy inny podmiot, któremu Stowarzyszenie na podstawie swobodnej decyzji przyznała status Partnera,
 6. "Anioł" - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który dokonał rejestracji w Portalu lub korzysta z Portalu po zalogowaniu za pomocą konta Facebook lub Google oraz, o ile Stowarzyszenie udostępnia taką możliwość, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Portalu,
 7. "Firma" – Użytkownik - Anioł, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą, który w związku z tą działalnością korzysta z Portalu,
 8. "Konto" - dostępne dla Użytkowników miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Portalu,
 9. "Serwis pośrednictwa finansowego":
 1. payu.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444,
 2. dotpay.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6342661860, REGON 240770255,
 3. paypal.com, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg B 118 349),

 

 1. "Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Stowarzyszenia, w tym w szczególności w powiązaniu z określoną Zbiórką,
 2. "Stała Pomoc" - Darowizna przekazywana przez Użytkownika cyklicznie, co miesiąc, w kwocie i dniu miesiąca ustalonych przez Użytkownika,
 3. "Zbiórka" - ogłaszana w Portalu przez Stowarzyszenie akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Partnera lub Stowarzyszenia w ogólności,
 4. "Skarbonka" - ogłaszana przez Anioła, przy pomocy udostępnionego przez Stowarzyszenie w ramach Portalu narzędzia, akcja polegająca na zachęcaniu innych Użytkowników do przekazywania Darowizn w związku z określoną Zbiórką.
 5. Prowizja” – darowizna przekazywana na cele statutowe Stowarzyszenia, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania i rozwoju Portalu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Portal stanowi wyłączną własność Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie udostępnia Użytkownikom adres email: dajesz@dajesz.com.pl przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Stowarzyszenia wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu są dobrowolne i bezpłatne.
 5. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 6. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Stowarzyszenia. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Stowarzyszenia, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 7. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Stowarzyszenie, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Portalu jako całości, przysługują wyłącznie Stowarzyszeniu lub osobom trzecim, z którymi Stowarzyszenie zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Stowarzyszenia, jest zabronione.
 8. Zasady korzystania z własności intelektualnej Stowarzyszenia, w tym jej znaków towarowych i udostępnionych banerów określa Regulamin korzystania z własności intelektualnej Stowarzyszenia.
 9. Użytkownik, który zamieszcza w Portalu wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Portalu. Jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel ustawowy.

 

§ 3

Warunki techniczne korzystania z Portalu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w Portalu

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
 • połączenie z siecią Internet;
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 • w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 1. Zabronione jest umieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 2. Stowarzyszenie w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Portalu danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisie Paypal lub innych, podobnych serwisach, a także linków odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do stron www, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta w serwisie Paypal lub w innych podobnych serwisach.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o jakim mowa w ust. 4 powyżej, dane zabronione zostaną usunięte przez Stowarzyszenie.
 5. Stowarzyszenie ma również prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który naruszył zakaz określony w ust. 4 powyżej.
 6. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Stowarzyszenia, umieszczanie w Portalu materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu.
 7. Stowarzyszenie ma prawo umieszczać w Portalu materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Stowarzyszenia lub osób trzecich.
 8. Użytkownik zamieszczający w Portalu jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów przez Stowarzyszenie.
 9. Stowarzyszenie oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią w Portalu, w tym w szczególności opisy Zbiórek, mogą być przygotowywane przez Stowarzyszenie na podstawie informacji przekazanych przez Partnerów, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich.
 10. Stowarzyszenie w oparciu o udostępnione jej materiały weryfikuje cel i kwotę Zbiórki.
 11. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z przebiegiem leczenia lub choroby osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie oceny i odczucia są elementami opisu Zbiórek.
 12. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Stowarzyszeniu o bezprawności treści o jakich mowa powyżej, Stowarzyszenie uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.

 

§ 4

Partnerzy - Rejestracja

 1. Stowarzyszenie umożliwia Partnerom korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Portalu i przeprowadzeniu przez Stowarzyszenie weryfikacji wiarygodności Partnera.
 2. Podmiot, który ubiega się o rejestrację w Portalu, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Portalu, po kliknięciu w link "Załóż konto organizacji”, wypełnia formularz rejestracyjny oraz dokonuje na rachunek bankowy Stowarzyszenia kontrolnego przelewu kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty, 00/100) - tytuł przelewu "wpłata weryfikacyjna" celem weryfikacji danych rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Portalu. Kwota ta zostanie zwrócona na rachunek bankowy podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Portalu, po wysłaniu wniosku na adres biuro@dajesz.pl.
 3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza, o jakim mowa w ust. 2, Stowarzyszenie dokona weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, w tym w szczególności skontaktuje się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym upoważnienia (pełnomocnictwa) dla osoby działającej w imieniu danego podmiotu, której upoważnienie nie wynika z danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także przeprowadzi weryfikację wiarygodności podmiotu w oparciu o powszechnie dostępne informacje na jego temat.
 4. Rejestracja Partnera w Portalu jest możliwa wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Partnera przez Stowarzyszenie i dokonaniu przelewu, o jakim mowa w ust. 2 powyżej.
 5. Stowarzyszenie może podejmować arbitralne decyzje w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, przy zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.
 6. Dla pozytywnie zweryfikowanego podmiotu Stowarzyszenie zakłada Konto.
 7. Założenie Konta Partnera jest równoznaczne z zawarciem przez Partnera ze Stowarzyszeniem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. W przypadku zamieszczenia w Portalu jakichkolwiek materiałów przez Partnera, Partner udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z tych materiałów, w tym w szczególności fotografii, znaków towarowych Partnera i jego innych oznaczeń odróżniających, w celach promocji Portalu i w dowolnych mediach, a także udziela zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przez Stowarzyszenie opracowaniami tych materiałów w celu o jakim mowa powyżej.
 9. Partner wyraża zgodę na informowanie przez Stowarzyszenie o fakcie korzystania przez Partnera z usług świadczonych przez Stowarzyszenie w ramach Portalu, także przy użyciu znaków towarowych i innych oznaczeń Partnera.
 10. Partner zobowiązany jest do informowania Stowarzyszenia o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności danych adresowych, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian, jednak nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

§ 5

Partnerzy - Usługi

 1. Stowarzyszenie świadczy następujące usługi na rzecz Partnerów:
 1. umożliwia zamieszczenie na Koncie Partnera opisu jego działalności oraz danych identyfikacyjnych;
 2. umożliwia zgłaszanie przez Partnera informacji o Zbiórkach w ramach Portalu;
 3. umożliwia korzystanie z narzędzi Stowarzyszenia celem zachęcania Użytkowników do przekazywania Darowizn.

 

§ 6

Anioły - Rejestracja

 1. Aniołem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.
 2. Podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji w Portalu.
 3. Rejestracja Anioła wymaga podania adresu email, na który Stowarzyszenie przesyła wiadomość zawierającą link do formularza rejestracyjnego.
 4. Dla dokończenia rejestracji konieczne jest uruchomienie linku i wypełnienie co najmniej tych pozycji formularza, które nie są oznaczone jako opcjonalne.
 5. Kliknięcie przycisku „Utwórz konto i zaloguj”, skutkuje aktywacją Konta Anioła i zawarciem z Fundacją umowy o korzystanie z usług w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Wybrany przez Użytkownika login nie może zawierać chronionych prawem znaków towarowych lub innych oznaczeń, do których używania Anioł nie ma prawa, w szczególności wskazujących na podszywanie się pod osobę publicznie znaną, a także słów uważanych powszechnie za obraźliwe.
 7. W przypadku powzięcia przez Stowarzyszenie wiedzy o umieszczeniu przez Anioła w loginie oznaczenia, o którym mowa w ust. 4, Stowarzyszenie może dokonać zmiany loginu, informując o tym Użytkownika w wiadomości email.

 

§ 7

Anioły - Usługi

 1. Stowarzyszenie świadczy następujące usługi na rzecz Anioły:
 1. umożliwia korzystanie z Konta Anioła,
 2. umożliwia, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Darowizn Stowarzyszeniu;
 3. umożliwia tworzenie Skarbonek.

 

§ 8

Firma - Rejestracja

 1. Jeżeli Aniołem jest Firma, rejestracja wymaga wyboru opcji "Załóż konto firmowe" i wypełnienia wymaganych pól formularza rejestracyjnego obejmującego dane reprezentanta Firmy oraz dane do logowania i dane Firmy.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres wskazany w formularzu Stowarzyszenie przesyła link aktywujący Konto Firmy. Uruchomienie linku skutkuje aktywacją Konta Firmy i zawarciem z Fundacją umowy o korzystanie z usług w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Do rejestracji Firmy postanowienia § 6 ust. 4 i 5 Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie.

 

§ 9

Firmy - Usługi

 1. Stowarzyszenie świadczy następujące usługi na rzecz Firm:
 1. umożliwia korzystanie z Konta Firmy,
 2. umożliwia, za pośrednictwem Portalu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Darowizn Stowarzyszeniu.
 3. umożliwia tworzenie Skarbonek.

 

§ 10

Zbiórki i przekazywanie Darowizn

 1. Zbiórki są publikowane w Portalu wyłącznie przez Stowarzyszenie.
 2. Zbiórki mogą być prowadzone przez Stowarzyszenie samodzielnie lub we współpracy z Partnerem.
 3. Stowarzyszenie ma  możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, także bez podania przyczyny, a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli:
 1. w innych serwisach internetowych podobnych do Portalu, polskich lub zagranicznych, w szczególności takich jak: zrzutka.pl, pomagam.pl, siepomaga.pl, będą w okresie, w jakim w Portalu organizowana jest Zbiórka, publikowane jakiekolwiek wezwania do przekazywania darowizn na cel, który objęty jest Zbiórką,
 2. albo cel Zbiórki organizowanej we współpracy z Partnerem jest niezgodny z celami określonymi w statucie Partnera,
 3. albo jeżeli w ocenie Stowarzyszenia Partner, we współpracy z którym organizowana jest Zbiórka, utraci wiarygodność niezbędną do prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego lub rozwiązaniu ulegnie umowa łącząca Partnera ze Stowarzyszeniem,
 4. albo jeżeli w ocenie Stowarzyszenia dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę Stowarzyszenia.
 1. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Partner ma obowiązek poinformować Stowarzyszenie, jeżeli realizacja celu Zbiórki organizowanej we współpracy z Partnerem stanie się obiektywnie niemożliwa, a także niemożliwe jest zrealizowanie alternatywnego celu pomocy dla osoby, w celu pomocy której organizowana jest Zbiórka.
 3. W sytuacji opisanej w ust. 5, a także w sytuacji powzięcia przez Stowarzyszenie takiej wiedzy z innych źródeł, Stowarzyszenie może:
 1. wstrzymać przekazywanie Darowizn w ramach Zbiórki,
 2. zmienić cel Zbiórki w porozumieniu z Partnerem,
 3. przeznaczyć zgromadzone środki, w całości lub w części, na inny cel zbieżny z celem Zbiórki,

- co Anioły w pełni akceptują.

 1. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia lub przez usługę SMS.
 2. Po zaksięgowaniu Darowizny na koncie Stowarzyszenia Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie.
 3. Użytkownik jest również powiadamiany mailowo o:
 1. zakończeniu Zbiórki w wyniku osiągnięcia 100% kwoty Zbiórki,
 2. opublikowaniu na Portalu rezultatu Zbiórki,
 3. opublikowaniu na Portalu aktualizacji dotyczących Zbiórki.
 1. W przypadku przekazania Darowizny przez usługę SMS oraz przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia powiadomienia mailowe, o jakich mowa w ust.8, nie są przesyłane.
 2. Użytkownik, w ramach usługi PayU Express świadczonej w ramach Portalu pośrednictwa finansowego prowadzonego przez spółkę Payu S.A., może przekazywać Darowizny przy pomocy kart płatniczych w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania danych karty płatniczej. Warunki korzystania z usługi PayU Express określone zostały w ustępach poniżej:
 3. Usługa PayU Express świadczona jest przez PayU S.A. we współpracy z bankiem Użytkownika i polega na wydawaniu przez PayU S.A. elektronicznego instrumentu płatniczego umożliwiającego Użytkownikowi składanie zleceń płatniczych (obciążania rachunku bankowego powiązanego z kartą płatniczą Anioła kwotą Darowizny i uznania tą kwotą rachunku bankowego Stowarzyszenia) oraz na przeprowadzaniu płatności. Usługa PayU Express świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie Usługi PayU Express dostępnym pod adresem https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 4. Anioł, który chce przekazać jednorazową Darowiznę za pomocą karty płatniczej, po zalogowaniu w Portalu może wybrać opcję zapisania i zapamiętania karty. W takiej sytuacji, dane Anioła zostaną przekazane do PayU S.A. PayU S.A. generuje token i przekazuje go Stowarzyszeniu. Dane karty Anioła nie są przechowywane przez Stowarzyszenie i nie są dla niej w żaden sposób dostępne.
 5. Każda kolejna Darowizna przekazywana przez Anioła zalogowanego w Portalu, dokonywana przy pomocy zapamiętanej karty płatniczej, nie będzie wymagała podania danych karty. Do zlecenia obciążenia rachunku powiązanego z kartą płatniczą Anioła wykorzystywany jest przez Stowarzyszenie token, przy czym wskutek użycia tokena uznany może być wyłącznie rachunek bankowy Stowarzyszenia.
 6. Usługa PayU Expres umożliwia również cykliczne przekazywanie przez Użytkownika Darowizny na rzecz Stowarzyszenia, w ramach Stałej Pomocy na rzecz wybranego przez Użytkownika Partnera, dla którego Stowarzyszenie umożliwia w Portalu przekazywanie Darowizny w tej formie. Użytkownik określa jaka kwota będzie co miesiąc przekazywana i którego dnia miesiąca obciążany będzie jego rachunek bankowy kwotą Darowizny.
 7. W ramach Konta Anioła widoczne są wszystkie cykliczne Darowizny, każdą z nich Anioł może w ramach swojego Konta w każdym momencie wyłączyć cykliczne przekazywanie Darowizny lub zmienić jego parametry takie jak: data obciążenia rachunku czy kwota Darowizny. Po wyłączeniu danej cyklicznej Darowizny, kolejna kwota tej Darowizny nie obciąży rachunku bankowego Użytkownika.
 8. W ramach Konta Anioł może również w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi PayU Expres usuwając dane karty.
 9. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w § 15 Regulaminu.
 10. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Stowarzyszenia, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 11. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę jest widoczna w Portalu, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
 12. Użytkownik może przekazywać Darowizny anonimowo albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Darowizn oraz Zbiórki, które zostały wsparte przez Użytkownika, są widoczne dla innych Użytkowników.
 13. W celu promowania Zbiórki w sieci Internet Użytkownicy mogą korzystać, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, banerów przygotowanych przez Stowarzyszenie.

 

§ 11

Darowizny na rzecz Partnerów, obowiązki Partnerów, Prowizja

 1. Stowarzyszenie zobowiązuje się, że przekaże środki pieniężne zgromadzone w ramach Zbiórki prowadzonej we współpracy z Partnerem, pomniejszone o Prowizję, jako darowiznę na rzecz Partnera. Kwota darowizny na rzecz Partnera może być również umniejszona o sumę Darowizn, co do których powstał obowiązek zwrotu Użytkownikowi.
 2. Kwotę darowizny, o jakiej mowa w ust. 1, Partner zobowiązuje się wydatkować w całości na realizację celu Zbiórki. W przypadku, gdy realizacja celu Zbiórki jest niemożliwa, Partner w porozumieniu z Fundacją, bez zbędnej zwłoki, ustali inny cel, na jaki zostanie przeznaczona kwota darowizny.
 3. Partner wyraża zgodę na to, że Prowizja stanowi darowiznę przeznaczaną na cele statutowe Stowarzyszenia. Z tych środków Stowarzyszenie realizuje ważne cele społeczne, a także pokrywa koszty utrzymania Portalu, opłat i prowizji pobieranych przez  Serwisy pośrednictwa finansowego oraz opłat i prowizji bankowych. Stowarzyszenie nie pobiera od Użytkowników, w tym Aniołów i Partnerów, żadnych prowizji i opłat za korzystanie z Portalu.
 4. Partner po zakończeniu Zbiórki jest zobowiązany przekazać Stowarzyszeniu, w formie rezultatu, informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Partnera środków pochodzących z darowizny otrzymanej od Stowarzyszenia w związku ze Zbiórką, a także inne informacje związane ze Zbiórką, o których przekazanie Stowarzyszenie zwróci się do Partnera.
 5. Przekazanie darowizny Partnerowi następuje po zleceniu wypłaty przez Partnera, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Partnera zlecenia wypłaty za pośrednictwem Portalu.
 6. Informacja o stanie zgromadzony w ramach Zbiórki środków jest dostępna na Koncie Partnera.
 7. Przekazanie darowizny jest możliwe wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Partnera uprzednio zweryfikowany przez Stowarzyszenie w sposób określony w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 8. Zobowiązanie, o jakim mowa w ust. 1 powyżej nie wiąże Stowarzyszenia jeżeli:
 1. Partner zakończy działalność w skutek likwidacji lub faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności (przez faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności rozumie się w szczególności brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Stowarzyszenia);
 2. Partner utraci, w opinii Stowarzyszenia, wiarygodność konieczną do prowadzenia działalności pożytku publicznego lub jeżeli Stowarzyszenie poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Partnera lub członków jego władz działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 1. W przypadkach, o jakich mowa w ust. 8, jeżeli Zbiórka, której dotyczą przekazane Darowizny, prowadzona była nie na cele statutowe Partnera, a na rzecz konkretnej osoby fizycznej, Stowarzyszenie dołoży starań, by nawiązać kontakt z osobą, na rzecz której prowadzona była Zbiórka i udzielić jej pomocy społecznej w ramach środków zgromadzonych w związku ze Zbiórką i nieprzekazanych Partnerowi w formie darowizny.
 2. Prowizja Stowarzyszenia wynosi 5%
 3. W uzasadnionych przypadkach, Stowarzyszenie może obniżyć wartość Prowizji, jednak nie będzie ona niższa niż 1%
 4. W przypadku obniżenia Prowizji, informacja o wartości Prowizji będzie każdorazowo umieszczana w ramach informacji o Zbiórce.   

 

§ 12

Skarbonka

 1. Każdy Anioł może poprzez stworzenie w Portalu Skarbonki przyczynić się do promocji Zbiórek lub szybszej realizacji celu objętego Zbiórką.
 2. Utworzenie Skarbonki na cele statutowe w ogólności wymaga autoryzacji przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie może odmówić autoryzacji bez podania przyczyny. Skarbonka nieautoryzowana przez Stowarzyszenie nie będzie widoczna w Portalu.
 3. Kwoty przekazywane w ramach Skarbonki stanowią darowiznę na rzecz Stowarzyszenia (nie stanowią darowizny na rzecz Anioła, który stworzył Skarbonkę).
 4. Wraz z zakończeniem Zbiórki zakończeniu ulega również Skarbonka.
 5. Dane o stworzonych przez Anioła Skarbonkach, w tym o zebranej kwocie, są widoczne na Koncie Anioła.
 6. Anioł może w każdej chwili usunąć Skarbonkę z Portalu. W takim przypadku Darowizny przekazane na Zbiórkę poprzez Skarbonkę nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, i są widoczne na stronie Zbiórki.

 

§ 13

Zgłaszanie osób potrzebujących wsparcia

 1. Każdy Użytkownik, w tym Partner, może za pośrednictwem formularza dostępnego w Portalu zgłosić osobę, która w jego opinii z uwagi na trudną sytuację zdrowotną lub życiową  wymaga wsparcia.
 2. Zgłoszenia są rozpatrywane w kolejności ich rejestracji przez Stowarzyszenie.
 3. Stowarzyszenie rozpatrując zgłoszenie, w tym po analizie dołączonej do zgłoszenia dokumentacji medycznej i kosztorysu, rozważy możliwość ogłoszenia w Portalu Zbiórki na rzecz osoby wskazanej w zgłoszeniu.
 4. Decyzja o ogłoszeniu lub o odmowie ogłoszenia Zbiórki, jest przekazywana przez Stowarzyszenie drogą mailową (o ile Stowarzyszenie nie pozostawi zgłoszenia bez odpowiedzi).
 5. Stowarzyszenie może odmówić ogłoszenia Zbiórki bez podania przyczyny lub pozostawić zgłoszenie bez odpowiedzi.
 6. Jeżeli Użytkownik w formularzu, o jakim mowa w ust. 1, wskaże Partnera jako organizację, której Użytkownik lub osoba przez niego wskazana w zgłoszeniu jest podopiecznym, zgłoszenie może zostać przekazane do Partnera w celu weryfikacji.

 

§ 14

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako: „RODO”, informuję że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: STOWARZYSZENIE POD SKRZYDŁEM ANIOŁA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (35-207), przy ul Jastrzębiej 29, REGON: 381917306, NIP: 5170395997, KRS 0000760013; MAIL: biuro@podskrzydlemaniola.com.pl;
 2. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników, Aniołów, Partnerów, niebędących osobami prawnymi (dalej: Dane Osobowe), przetwarzane będą w celach informacyjnych i promocyjnych Portalu, Zbiórek i Stałej Pomocy oraz Stowarzyszenia.
 3. Dane Osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 4. Dane Osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Stowarzyszenia.
 5. Odbiorcą Danych Osobowych mogą być ponadto podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem w związku z realizacją Zbiórek, Stałej Pomocy oraz właściwe organy administracji i organy wymiaru sprawiedliwości (np. Sądy, Policja).
 6. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zbiórek, Stałej Pomocy oraz działań informacyjnych i promocyjnych po zakończeniu Zbiórki, Stałej Pomocy, ale nie dłużej niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń lub zatarcia skazania.
 8. Uczestnik posiada prawo do:
 1. dostępu do treści przekazanych Danych Osobowych;
 2. sprostowania (poprawienia) Danych Osobowych;
 3. żądania usunięcia Danych Osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;
 5. przenoszenia Danych Osobowych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Użytkownik, Anioł, Partner ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO): Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Portalu.
 3. Stowarzyszenie informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a także nie profiluje danych osobowych uzyskiwanych od Użytkownika, Anioła, Partnera.

 

§ 15

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonywaniem usług przez Stowarzyszenie.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Stowarzyszenia: biuro@dajesz.com.pl, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.
 3. Stowarzyszenie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.
 5. Stowarzyszenie informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

 

§ 16

Usunięcie Konta, rozwiązanie umowy

 1. Anioł może usunąć Konto samodzielnie albo zwrócić się do Stowarzyszenia z prośbą o usunięcie Konta, wysyłając wiadomość email z adresu podanego w trakcie rejestracji w Portalu, a Stowarzyszenie ma obowiązek na takie żądanie Konto usunąć.
 2. Partner może zażądać od Stowarzyszenia usunięcia Konta. Konto zostanie usunięte po zakończeniu Zbiórek organizowanych we współpracy z Partnerem i przekazaniu Stowarzyszeniu informacji, o jakich mowa w § 11 ust. 4 Regulaminu.
 3. Pomimo usunięcia Konta informacje o przeprowadzonych przez Stowarzyszenie we współpracy z Partnerem Zbiórkach będą nadal widoczne w Portalu.
 4. Żądanie przez Anioła usunięcia Konta jest równoznaczne z żądaniem usunięcia z Portalu wszystkich Skarbonek założonych w Portalu przez Anioła.
 5. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Fundacją.
 6. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Stowarzyszenie żądania, a w przypadku Partnera z chwilą spełnienia warunków, o jakich mowa w ust. 2 powyżej.
 7. Stowarzyszenie może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Portalu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.
 8. Stowarzyszenie może rozwiązać umowę z Partnerem w każdej chwili w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny, a także z ważnych powodów, w szczególności w przypadku, gdy stwierdzi, że Partner utracił w opinii Stowarzyszenia wiarygodność konieczną do prowadzenia działalności pożytku publicznego lub jeżeli poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Partnera działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 9. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 7 i ust. 8 powyżej, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał podczas rejestracji w Portalu.

 

§ 17

Zmiany Regulaminu

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Wejście w życie zmian Regulaminu w stosunku do Użytkowników niebędących Partnerami wymaga akceptacji zmian przez Użytkownika. W pozostałych przypadkach Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jego publikacji w Portalu.

 

§ 18

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 15 czerwca 2019 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Stowarzyszeniem a Partnerami, wynikłych w związku ze świadczeniem przez Stowarzyszenie usług w ramach Portalu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Rzeszowie - postanowienie nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

W imieniu Stowarzyszenia:

 

Partnerzy
FreshMail
Hotel Falcon
Restauracja Kulisy
AgencjaMG
Appgo Sp. z o.o.
Assunto Sp. z o.o.
ZAKO Zaczernie
Orange Polska
MIKOMAX
Orlen Oli
Stolarstwo
Biuro Rachunkowe A4B
DEKOA
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o eventach, akcjach, itd ... zapisz się do naszego newslettera.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować ze subskrybcji.